Niepołomickie Centrum Profilaktyczno-Lecznicze 

 

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa

 Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

 1. Kto może skierować pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej?

Opieka jest realizowana na podstawie skierowania od:

 • lekarza POZ;
 • każdego lekarza specjalisty lub szpitala.

 Druk skierowania od lekarza do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2007/DSOZ Prezesa NFZ

 

 Skierowanie do objecia pielegniarska opieka dlugoterminowa

 

2. Kto może być zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej?

  Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów i wymagają bezwzględnie realizacji przynajmniej jednego z wymienionych poniżej świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia;
 • wykonywania opatrunków;
 • karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę;
 • pielęgnacji przetoki;
 • założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie;
 • płukania pęcherza moczowego;
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

3. Jakie są cele pielęgniarskiej opieki długoterminowej?

Celami pielęgniarskiej opieki długoterminowej są:

 • zapewnienie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

 4. Co należy do zadań pielęgniarki opieki długoterminowej?

Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej to:

 • realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
 • udzielanie świadczeń pielęgniarskich we współpracy z lekarzem rodzinnym;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

5. Dla których pacjentów pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana?

Pielęgniarska opieka długoterminowa nie może być realizowana dla chorych:

 • objętych opieką przez hospicjum domowe;
 • objętych opieką przez inne stacjonarne zakłady opiekuńcze;
 • objętych opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie;
 • w ostrej fazie choroby psychicznej.

6. Więcej o pielęgniarskiej opiece długoterminowej 

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich. Pacjenci nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, a wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca. 

Opieką w domu mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu urazu lub przewlekłej choroby, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

 Ocena zdrowia pacjenta kwalifikująca do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową (zmodyfikowana skala Barthel) zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2007/DSOZ Prezesa NFZ

 

Kwalifikacja pielegniarska do objecia pielegniarska opieka dlugoterminowa skala Barthel

 

Czas objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uwarunkowany stanem zdrowia pacjenta. Pielęgniarka określa stan pacjenta wg skali Barthel raz w miesiącu. Pielęgniarka zobowiązana jest do informowania lekarza poz i pielęgniarki poz, do których pacjent złożył deklarację wyboru o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń oraz o istotnych zmianach w stanie zdrowia świadczeniobiorcy, w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz jeżeli zmiany w stanie zdrowia pacjenta skutkują przekroczeniem 40 pkt. wg skali Barthel.

Pielęgniarki świadczące usługi w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej :

 • Janina Malinowska – pielęgniarka dyplomowana/środowiskowa/ mgr pedagogiki specjalnej
 • Kamila Kilińska – Grzebała – mgr pielęgniarstwa

ZAPRASZAMY


Oprac. Małgorzata Nowak na podstawie materiałów źródłowych

 Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

 Telefon: 12/281 22 60 lub 12/251 40 40

 Faks: 12/281 16 05

 E-mail: m.nowak@ncpl.pl